MissKenK

Harlem 125 Kimakalon Medium curl 20" color 1B T1B/Burg

Glam By Merry

Harlem 125 Kimakalon Small curl 20" color 1B

 

Jane Nashe

Harlem 125 Kimakalon Medium curl 20" color 1b

 

Noelle Anais

Harlem 125 Kimakalon mixed medium and small curl 20" color 2

 

Jess the Dragoness

Harlem 125 Kimakalon medium curl 20" color 1b

 

Taylor Travels

Harlem 125 Kimakalon medium curl 20" color 1b